English

  Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), yeryüzünde hızla gelişen sanayi, teknoloji, nüfus gibi olguların beraberinde getirdiği sorunları, çeşitli yöntemlerle elde edilen istatistiksel ve konumsal veriler yardımıyla daha önceden tahmin ve analiz edilerek, giderilmesine kadar geçen süreç ve işlemler topluluğu olarak tanımlanır.

Başka bir söylemle, CBS dünyayı bilgisayar ortamında avucunuzun içine almaktır.

Dünya üzerinde meydana gelen her olay bir mekana yani bir coğrafi konuma sahiptir. Yeraltı ve yer üstü su kaynakları, ormanlar, toprak tipleri, madenler, jeolojik oluşumlar, sulak alanlar, kurak alanlar, çöller, atmosfer olayları, bitki örtüsü, evcil veya yabani hayvanlar, arazi kullanımı, sit alanları, yerleşim yerleri, bunların nüfusları, sosyal, ekonomik ve kültürel durumları, çevre kirliliği, karayolu ve demiryolu gibi trafik kazaları, yangınlar, fabrikalar, ürün pazarları, su, kanalizasyon, elektrik, telefon şebekesi gibi altyapı tesisleri hep coğrafi konuma bağlıdırlar.

Yoğun nüfus artışı çevre kirliliği, orman kaynaklarının yok olması, meteorolojik olayların analizi, kent, çevre ve ulaşım planlaması, tarım alanlarının yok olması, içme suyu bulunamamasından kaynaklanan sıkıntılar; günümüzde en çok karşılaşılan her biri coğrafi özelliğe sahip olan problemlerdir.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), bize bunlar ve bunlara benzer birçok problemin çözümünde kullanılmak üzere harita ve grafiklerin yapımında, senaryolar üretiminde, çeşitli çözüm yolları uygulanarak sonuçlarının tetkik edilmesinde yardımcı olmaktadır.

Kısaca Coğrafi Bilgi Sistemi, dünya üzerinde karmaşık sosyal, ekonomik ve çevresel v.b. sorunların çözümüne yönelik büyük hacimli coğrafi verilerin; depolanması, işlenmesi, mekansal analiz ve sorgulamalar ve buna bağlı olarak çok çeşitli görüntüleme işlemlerini yapabilmek için geliştirilmiş donanım, yazılım ve yöntemler sistemidir.